electronica

Bemonsteren (sampling) van een continue signaal

Posted on

Als we een tijdcontinue signaal $$x_c(t)$$ hebben, dan in zijn discrete voorstelling $$x[n] = x_c(nT_s)$$, met $$n$$ een geheel getal en $$T_s=\frac{1}{f_s}$$ Het continue signaal dat we willen samplen ziet er als volgt uit: $$x_c(t) = Asin(\omega_t+\phi_0)$$ waarbij $$\omega_0 = 2\pi\frac{1}{T_0}$$ en $$T_0$$ de periode is. Willen we dit signaal als tijddiscreet signaal weergeven met […]

0 Shares
wiskunde

analyse tentamen 9 november 2011

Posted on

1. Wat is het maximale domein van \(f(x)=ln(x^2)\)? Bij deze vraag moet je rekening houden met het feit dat de \(ln()\) functie alleen positieve getallen als parameter mag bevatten. Om daaraan te voldoen geldt dus: \(x^2>0\). Nu is het verleidelijk om te zeggen \(x>0\), maar we moeten er rekening mee houden dat het kwadraat van […]

0 Shares
wiskunde

Substitutieregel bij integreren

Posted on

Met behulp van de substitutieregel kunnen integralen welke ‘geneste’ variabelen hebben, makkelijker worden opgelost. Dit gaat om integralen zoals: \(\int{\sqrt{2x+1}}dx\) We vervangen hierbij \(2x+1\) door \(u\): \(\int{\sqrt{u}}dx\) Alleen hebben we nu een variabele \(u\) staan en \(dx\). Dat kan niet. Die laatste moeten we daarom omschrijven naar \(du\). Dat doen we met behulp van de […]

0 Shares
wiskunde

Partieel integreren

Posted on

Bij moeilijke of lastige integraties kan het helpen om gebruik te maken van het zogenaamde ‘partieel integreren’ (integration by parts). Met behulp hiervan kan bijvoorbeeld de volgende integrand makkelijker opgelost worden: \(\int{x sin(x)dx}\) De integraal wordt omgeschreven tot de volgende functie: \( \int{f'(x)g(x)} = f(x)g(x) – \int{f(x)g'(x)}\) of, wat makkelijker voor het oog: \(\int u […]

0 Shares
electronica

Convert integer to a vector in VHDL

Posted on

[crayon lang=”VHDL”] library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all; use IEEE.numeric_std.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all; architecture structural of is (…) signal segm_vector: std_logic_vector(6 downto 0); signal int_vector: std_logic_vector(3 downto 0); signal int_counter: integer; begin — convert the int from the counter to a vector lbl2: counter port map (clk, ‘1’, int_counter); int_vector

0 Shares
wiskunde

Wiskundige functies

Posted on

Er zijn vele verschillende soorten wiskundige functies. Elke functie heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen en eigen grafiekvorm. Deze pagina geeft bij veel verschillende functies de eigenschappen en de grafiekvorm. Lineaire functie Standaardvorm: f(x)=ax+b. Kenmerkend is de rechte lijn in de grafiek. Kwadratische functie Standaardvorm: $$y=ax^2+bx+c$$. De parabool is snel herkenbaar.   Machtsfunctie Standaardvorm: $$f(x) = […]

0 Shares
blog

Lineaire DifferentiaalVergelijking (DV)

Posted on

Oplossingsmethode De oplossingsmethode van de integrerende factor voor een differentiaalvergelijking van de gedaante (\({\bf y'(x)+p(x)\ast y(x)=q(x)}\)) bestaat uit het volgende: bepaal de primitieve \(P(x)\) van \(p(x)\) en integrerende factor \(e^{P(x)}\) vermenigvuldig beide leden met \(e^{P(x)}\) het linkerlid van de DV schrijven als de afgeleide van het product \(y(x) * e^{P(x)}\) Vervolgens beide leden van de […]

0 Shares
blog

Clock signaal toevoegen in VHDL

Posted on

Een clocksignaal voeg je toe in je testbench. [crayon lang=”VHDL”] ARCHITECTURE … OF … IS SIGNAL clock : std_ulogic := ‘0’; … BEGIN … clock <= not clock after 5ns; END …; [/crayon] Het signaal van de clock, op het moment dat deze gedeclareerd wordt, heeft standaarde de waarde U. Om dit te voorkomen wordt […]

0 Shares